Cynhadledd Rhaglen Mawndiroedd y DU IUCN 2022

Aberystwyth 4 - 6 Hydref 2022

Delwedd: Cors Fochno © Drew Buckley Photography

Cynhadledd Rhaglen Mawndiroedd y DU IUCN 2022

Mae'r wybodaeth hon hefyd ar gael yn Saesneg

***Cofrestrwch nawr***

Cynhelir 12fed cynhadledd Rhaglen Mawndiroedd y DU IUCN YN FYW yn Aberystwyth 4 - 6 Hydref 2022 mewn partneriaeth ag Adfywio Cyforgorsydd Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru Rhaglen Weithredu Genedlaethol ar Fawndiroedd, Natural England's Marches Mosses BogLIFE a Pennine PeatLIFE.

Mae rhaglen ein cynhadledd flynyddol yn cyflwyno cyfleoedd i lunwyr polisi, gwyddonwyr, rheolwyr tir ac ymarferwyr o wahanol ddisgyblaethau rannu eu gwybodaeth, eu profiad a’u brwdfrydedd dros gadwraeth a rheolaeth mawndiroedd. Mae’r DU yn arweinydd byd-eang ym maes adfer mawndiroedd. Dim ond trwy frwdfrydedd ac ymroddiad cannoedd o unigolion, boed yn staff cyflogedig neu'n wirfoddolwyr, corff anllywodraethol, y Llywodraeth, rheolwyr tir preifat, academaidd neu fusnes y mae hyn yn bosibl. Hoffem ganmol y gymuned fawndiroedd gyfan ac yn enwedig y partneriaethau sy’n llywio’r gwaith hwn, gan adfer a diogelu mawndiroedd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Cynhelir y gynhadledd eleni yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, gyda theithiau maes i’r mawndiroedd cyfagos ar yr ail ddiwrnod, a theithiau maes ychwanegol dewisol ddydd Gwener 7 Hydref.

 

Rhaglen Ddigwyddiadau Ragarweiniol
Dydd Mawrth y 4ydd
9:30am - Cofrestru’n agor
11am-4:30pm - Bydd sesiynau’r dydd, sy'n canolbwyntio ar gyflenwi yn ôl graddfa gyda Phartneriaeth a Llywodraeth y DU, yn para tan 4:30pm gydag egwyl ar gyfer cinio a lluniaeth.
6pm-10pm - Gofod posteri ac arddangosfa a bwffe poeth. Os hoffech ddangos poster, dewiswch hwn wrth archebu eich tocyn a rhowch grynodeb byr
drwy’r ffurflen ar-lein.

Dydd Mercher 5ed
9am - (amseroedd gorffen amrywiol) Dewis o 7 taith maes diwrnod llawn neu hanner diwrnod yn arddangos gwaith adfer a chadwraeth ledled Cymru. Bydd y teithiau hyn yn ymdrin â phynciau o reolaeth hydrolegol, adfer coedwigoedd i gorsydd, ymgysylltu â'r gymuned a mwy. Bydd rhaglen o'r teithiau ar gael yn fuan a bydd yn cael ei dosbarthu i'r rhai sydd wedi archebu gyda dolen i ddewis taith maes. Bydd pecyn bwyd yn cael ei ddarparu. Bydd bysiau yn gadael Canolfan y Celfyddydau am 9am.

6:30pm-10pm – Bwffe poeth yng Nghanolfan y Celfyddydau gyda band Twmpath.

Dydd Iau 6ed
9:30am - Croeso
10am-12pm ac 1pm-3pm – Bydd sesiynau’r dydd yn canolbwyntio ar gyfres o drafodaethau technegol a pholisi gydag egwyl am ginio. Bydd y dewis o un sesiwn bore ac un yn y prynhawn yn ymdrin yn fanwl â phwnc technegol neu bolisi a'r heriau presennol neu fylchau gwybodaeth sy'n ymwneud â'r pwnc hwnnw. Bydd trafodaeth wedyn yn cael ei hagor i bawb sy'n mynychu.

Bydd themâu'r sesiynau'n cynnwys

Adfer cyforgorsydd iseldir – beth a ddysgwyd, heriau ac etifeddiaeth

Adfer coedwigoedd i gorsydd - polisi ac arfer

Tystiolaeth a monitro - canlyniadau craidd

Cyflenwi mwy - gallu a sgiliau

Hydroleg mawndiroedd yr iseldir (corsydd a ffeniau)

Symud oddi wrth sgyrsiau coed neu fawn

Sicrhau bod canlyniadau adfer yn cael eu cynnal a'u cadw

Cyflenwi mwy - a yw'r sector cadwraeth yn barod am gyllid preifat?

 

Ar yr un pryd, bydd man cyflwyno a fydd yn agored i gyflwyniadau o bob cornel o’r gymuned fawndiroedd (e.e. gwyddonol, celfyddydau, ymarferwyr, ymgysylltu â’r gymuned). Mae llefydd yn gyfyngedig a bydd yr alwad am grynodebau yn agor yn fuan.

3:30pm – Cynhadledd yn dod i ben

Dydd Gwener 7fed (dewisol)
Eleni hefyd mae cyfle am deithiau maes dewisol pellach ar ôl i'r brif gynhadledd ddod i ben. Bydd y rhain ar ddydd Gwener 7 Hydref a bydd modd dewis ymweld ag un o’r isod gyda’r opsiwn o ymadael mewn gorsaf drenau leol (Amwythig neu Bort Talbot) neu ddychwelyd i Aberystwyth.

·    Gwarchodfa ACA Corsydd Fenn a Whixall Marches Mosses BogLIFE, ar y ffin â Swydd Amwythig

·    Digwyddiad lansio prosiect LIFE Quake yng Nghors Crymlyn ger Abertawe.

Bydd y teithiau hyn yn gadael Canolfan y Celfyddydau am 9am a bydd gan y ddau opsiwn wedyn i ymadael mewn gorsaf drenau leol (Amwythig neu Bort Talbot) neu ddychwelyd i Aberystwyth. Mae llefydd ar y teithiau hyn yn gyfyngedig.

 

Tocynnau

Mae tocynnau ar gael nawr ar Eventbrite ar sail y cyntaf i’r felin.

Tocyn cynhadledd 3 diwrnod (gan gynnwys digwyddiadau nos a phrydau) – Cyntaf i’r felin - £200

Tocyn cynhadledd 3 diwrnod (gan gynnwys digwyddiadau nos a phrydau) - Pris Llawn – £260

Tocyn cynhadledd 3 diwrnod (gan gynnwys digwyddiadau nos a phrydau) – Gostyngiad Myfyrwyr - £160

Taith Maes Dewisol (7 Hydref) - £20

Noson Rwydweithio yn unig (4 Hydref) - £25

Tocyn dydd - £100 (ar gael ar ôl i’r Cyntaf i’r Felin gau, yn amodol ar argaeledd)

Llety
Ni ddarperir llety fel rhan o docyn y gynhadledd. Mae llety cyfyngedig mewn fflatiau a rennir ar gael i chi eu harchebu ar Gampws y Brifysgol o fewn 5 munud ar droed i'r lleoliad. Mae'r rhain yn gyfyngedig a byddant ar gael ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'r ystafelloedd sengl hyn yn rhan o fflatiau gyda chyfleusterau ystafell ymolchi a chegin a rennir (2 doiled a 2 gawod i bob 8 ystafell). Bydd y fflatiau hyn yn cael eu rhannu gyda chynadleddwyr eraill. Cynhwysir dillad gwely a thywelion. Y gost yw £30pp y noson i gynrychiolwyr y gynhadledd a gellir cynnwys brecwast yn neuadd fwyd y campws am £6 y noson ychwanegol. Gellir archebu’r rhain gan ddefnyddio’r ddolen a’r cod hyrwyddo a dderbyniwyd fel rhan o gadarnhad archeb Eventbrite (neu e-bost ar wahân i’r rhai a archebodd cyn i’r manylion hyn gael eu cadarnhau.

Fel arall, mae nifer o ddewisiadau llety sydd ar gael yn y dref i'w gweld trwy dudalen Croeso Cymru.

 

Gyda phwy ydw i’n cysylltu gydag unrhyw gwestiynau?

E-bostiwch info@iucn.org.uk gydag unrhyw ymholiadau a bydd un o’r tîm yn cysylltu gyda chi.

Conference Sponsorship Logos

Cors Caron Copywrite Drew Buckley Photography
Conference 2022 - Registration openRegistration for this year's IUCN UK Peatland Programme conference taking place live in Aberystwyth…
Mar Estate © Mark Nicolson
100 Project Milestone for the Peatland CodeThe Peatland Code now has 100 projects registered under the UK La
Peatland Code version 1.2
New version of the Peatland Code launchedAn update to the Peatland Code, including a separate guidance document, is now available.
IUCN UK Peatland Programme Newsletter: Winter Edition 2022
IUCN UK Peatland Programme Newsletter: Winter Edition 2022Read the latest IUCN UK Peatland Programme newsletter.
Peat-free image
Peat-free Horticulture – A reality and an opportunityWe have reached a key moment for bringing about a transition in the way we garden and supply…
PC Projects Feb 22
An update on the Peatland CodeThe Peatland Code continues to grow rapidly with 79 projects now registered and 10,300 ha of…
The new CNPA Peatland ACTION team
Unlocking contractor capacity to lock up carbon in the CairngormsThe Cairngorms National Park Authority’s (CNPA) Peatland ACTION Officers have facilitated over 2,…
Moors for the Future Partnership: Cleaner water video
Moors for the Future Partnership presents: Blanket bogs are worth protecting video seriesMoors for the Future Partnership has developed five videos to help people understand the multiple…
Restoration works at East Gill in Nidderdale
Yorkshire Peat Partnership celebrates another successful yearAs Yorkshire Peat Partnership (YPP) heads into the new restoration season, they take a moment to…
The Peatlands of Britain and Ireland: World Wetlands Day
World Wetlands Day 2022: 'The Peatlands of Britain and Ireland' launched as e-bookTo celebrate World Wetlands Day 2022, 'The Peatlands of Britain and Ireland' by the IUCN UK…
South West Peatland Partnership vacancies
South West Peatland Partnership job vacanciesThe South West Peatland Partnership (Exeter, Devon) have 8 job vacancies available to support their…